Menu
Tvůj košík
Vítejte na nové verzi e-shopu RSP Fishing. Pokud jste zde poprvé, je třeba si před přihlášením resetovat heslo pomocí registrovaného emailu.
Váš účet jsme zachovali ale je třeba si ještě zkontrolovat veškeré osobní údaje.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1.    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na internetových stránkách www.rsp-fishing.cz.


2.    Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je sdružení Petr Procházka se sídlem Tyršova 19, 74101 Nový Jičín, IČ 67356249, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1979 a kupujícího.


3.    Reklamované či vrácené zboží je možno zaslat na adresu: RSP-Fishing, Tyršova 19, 74101 Nový Jičín.


4.    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).


5.    Odkaz na formulář pro reklamaci výrobku.


6.    Souhlasem s těmito obchodními podmínkami dává kupující souhlas také s výše uvedeným reklamačním řádem.


 I. Vymezení pojmů


1.    Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


2.    Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


3.    Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro nespotřebitele.


 II. Kupní smlouva


1.    Zveřejnění zboží v internetovém obchodě prodávajícího není návrhem k uzavření kupní smlouvy. Toto zveřejnění má charakter výzvy k podávání nabídek.


2.    Jakmile kupující učiní v internetovém obchodě prodávajícího objednávku, podal tímto návrh k uzavření kupní smlouvy a akceptoval tak tyto obchodní podmínky a reklamační řád. Kupujícímu je následně odesláno potvrzení o přijetí objednávky. Toto potvrzení není akceptací návrhu. Kupující bude prodávajícím co nejdříve kontaktován e-mailem, případně telefonicky, kdy bude návrh kupujícího akceptován, nebo se strany dohodnou na jiném obsahu smlouvy, který následně potvrdí e-mailem.


3.    Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.


4.    U zboží, které není skladem (na objednávku) může prodejce vyžadovat uhrazení zálohy ve výši 20 % z ceny produktu. Dodací doba je počítána od data přijetí platby a nejsou do ní započítány soboty, neděle a státem uznané svátky. V případě, že kupující následně zruší objednávku, tato záloha slouží k vyrovnání nákladů spojených s následným prodejem zboží dalšímu zákazníkovi včetně skladování.


5.    Místem plnění je adresa dodání, kterou vyplní kupující. Toto neplatí v případě, že si kupující objednané zboží vyzvedne v provozovně prodávajícího. Není-li u zboží uvedena pravděpodobná doba pro dodání zboží kupujícímu, informuje prodávající kupujícího o časové náročnosti dodání zboží při potvrzení přijetí objednávky. Odmítne-li kupující zboží bez relevantního důvodu převzít, vzniká prodávajícímu právo požadovat náklady spojené se zasláním zboží u kupujícího. 


III. Práva z vadného plnění a reklamace, záruka za jakost


1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).


2.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.


3.    Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.


4.    Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.


5.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo


a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,


b) na odstranění vady opravou věci,


c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo


d) odstoupit od smlouvy


6.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.


7.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


8.    Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.


9.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.


10.  Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou


11.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,


a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,


b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,


c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo


d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.


12.  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


13.  Záruka za jakost je prodávajícím poskytnuta pouze, byla-li mezi stranami výslovně písemně sjednána.


14.  Je-li kupujícím spotřebitel, uplatní se mimo výše uvedené také zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě:


          I.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,


a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,


c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


        II.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


      III.        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


To neplatí:


a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,


b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,


c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo


d) vyplývá-li to z povahy věci.


       IV.       Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.


         V.       Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 zák. č. 89/2012 Sb., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


       VI.       Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


     VII.       Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


    VIII.       Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.


       IX.       Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


         X.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


Reklamační formulář ke stažení zde: Reklamační formulář.docx


IV. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


1.    Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.


2.    V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, může pro odstoupení využít níže uvedený formulář, který zašle nejlépe spolu se zbožím na adresu sídla prodávajícího nebo samostatně na e-mailovou adresu: dragon@rsp-fishing.cz


                  Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení zde: Odstoupeníod smlouvy .docx


3.    Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vrácena ve stavu, v jakém jej spotřebitel převzal.


4.    Odstoupení od smlouvy není možné u zboží na objednávku dle specifických požadavků kupujícího.


5.    V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


6.    Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


7.    Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Náklady na přebal se pohybují v rozmezí 100 - 300 Kč v závislosti na typu zboží a obalových materiálů.


 V. Ochrana osobních údajů


1.    Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zasíláním informací  a obchodních sdělení prodávajícího.


2.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na jeho elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


3.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu na příslušné webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


4.    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


5.    Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.VI. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


1.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.


Nastavení ochrany soukromí na RSP-FISHING.CZ
RSP-Fishing.cz přizpůsobujeme na míru vám. Tento e-shop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto e-shopu s tím souhlasíte. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjádříte svůj souhlas s užitím souborů cookies a s užitím a
předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech.